StellaNguyen Forex Signals
Rank Pending, Real, USD, EXNESS , 1:100 , MetaTrader 4 , $39/Month
StellaNguyen Forex Signals
Rank Pending , Real, USD , EXNESS, 1:100 ,MetaTrader 4, $39/Month

Kỷ luật và quản lý vốn!
Tín hiệu chỉ rủi ro cao khi giao dịch vào những khung giờ có tin quan trọng nên để hạn chế rủi ro nhà đầu tư có thể dừng copy vào thời điểm này.
Tương lai mong là sẽ luôn giữ được sự kỷ luật nhưng nếu lỡ có thất bại thì chúng ta hãy vui vẻ và cùng nhau bước tiếp.

Gain Chart
5 Hours ago
Advanced Statistics
 • Balance: $0
 • Equity: (0%) $0
 • Floating PL: $0
 • Deposits: $1,650.89
 • Withdrawals: $2,373.43
 • Trades: 459
 • Pips: 21,794.1
 • Won: 75%
 • Avg. Trade Time: 4h 7m
 • Lots: 11.68
 • Profit Factor: 1.7
 • Daily: -18.66%
 • Monthly: -99.77%
 • Trades Per Month 459
 • Expectancy: 47.5 Pips / $1.57
Monthly Select a month to analyze, click and drag to zoom in
Symbols
Activity
Open Date Close date Symbol Action Lots SL TP Open Close Pips Profit Duration Gain
14.10.2021 07:34:41 - - Withdrawal - - - -503.43 - -
14.10.2021 07:00:35 14.10.2021 07:26:17 XAUUSDM Buy 0.02 - 1795.92200 1794.08000 1792.44000 -164.0 -3.27 25m -0.65%
14.10.2021 05:22:12 14.10.2021 07:24:11 XAUUSDM Buy 0.07 - 1811.61100 1791.10000 1791.70000 60.0 4.25 2h 1m +0.85%
14.10.2021 05:22:12 14.10.2021 07:15:19 XAUUSDM Buy 0.02 - 1811.61100 1791.10000 1792.11000 101.0 2.03 1h 53m +0.41%
14.10.2021 05:22:12 14.10.2021 06:44:02 XAUUSDM Buy 0.02 - 1811.61100 1791.10000 1793.93000 283.0 5.67 1h 21m +1.15%
14.10.2021 06:35:57 - - Deposit - - - 40.00 - -
14.10.2021 05:28:19 14.10.2021 06:32:26 XAUUSDM Buy 0.05 - - 1791.24000 1792.19000 95.0 4.71 1h 4m +1.05%
14.10.2021 05:28:19 14.10.2021 06:29:23 XAUUSDM Buy 0.04 - - 1791.24000 1792.69000 145.0 5.81 1h 1m +1.31%
14.10.2021 03:25:01 14.10.2021 05:21:20 XAUUSDM Buy 0.11 - - 1789.94000 1790.45000 51.0 5.61 1h 56m +1.28%
14.10.2021 03:09:25 14.10.2021 05:20:18 XAUUSDM Buy 0.11 - - 1789.20000 1790.62000 142.0 15.62 2h 10m +3.69%
Page of 48
No Open Orders.
No Open Trades.