cacus risk parity portfolio Signals
Thứ hạng Chờ giải quyết, Thực tế, USD, FXCM , 1:100 , MetaTrader 4 , $150/Month
cacus risk parity portfolio Signals
Thứ hạng Chờ giải quyết, Thực tế, USD, FXCM, 1:100, MetaTrader 4, $150/Month

RECOMMENDED BROKER FOR 1:1 similarity is FXCM (multiplier set to 1).
The Minimum recommended starting deposit is 4500 USD.

This is a portfolio based strategy, primarily trading equities, currencies, and metals. Mostly NASDAQ 100, USDMXN, and XAUUSD to lower the beta and increase overall stability. The main strategy basically trades on a combined/hedged portfolio. The trading styles also include day-trading, swing trading, and position trading.
Please make sure your broker offers at least Nasdaq, SPX, DJI, Gold, Silver, EURUSD, USDMXN, BTCUSD, ETHUSD as those are the main used instruments.

Sơ đồ khoản thu được
9 Giờ trước
Số liệu thống kê có từ trước
 • Số dư: $87,769.93
 • Vốn cổ phần: (76.22%) $66,894.83
 • PL thả nổi: -$20,875.1
 • Tiền ký quỹ: $15,583.61
 • Số tiền rút: $3,971.5
 • Các giao dịch: 405
 • Pips: 76,285
 • Số tiền giành được: 68%
 • Trung bình Thời gian giao dịch: 2d
 • Các lô: 16,852.15
 • Hệ số lợi nhuận: 2.38
 • Hàng ngày: 2.42%
 • Hàng tháng: 104.45%
 • Số lượng giao dịch mỗi tháng 68
 • Mức kỳ vọng: 188.4 Pips / $64.49
Hàng tháng Select a month to analyze, click and drag to zoom in
Các biểu tượng
Hoạt động
Ngày mở Ngày đóng Biểu tượng Hành động Các lô SL TP Mở Đóng Pips Lợi nhuận Thời gian Lợi
05.03.2021 01:23:44 - - Ký quỹ - - - 5.70 - -
05.03.2021 01:19:55 - - Rút tiền - - - -0.17 - -
05.03.2021 01:19:55 - - Rút tiền - - - -0.17 - -
05.03.2021 01:19:55 - - Rút tiền - - - -0.17 - -
05.03.2021 01:19:55 - - Rút tiền - - - -0.17 - -
05.03.2021 01:19:54 - - Rút tiền - - - -20.90 - -
05.03.2021 01:19:54 - - Rút tiền - - - -0.17 - -
05.03.2021 01:19:54 - - Rút tiền - - - -0.17 - -
05.03.2021 01:19:54 - - Rút tiền - - - -0.17 - -
05.03.2021 01:19:54 - - Rút tiền - - - -0.17 - -
Trang của 133
Trang của 1
Trang của 2